دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
ژاپن: از خیال تا واقعیت در مادام کریسانتم از پیر لوتی

طاهره زاهدی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 325-351

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.55670.1104

چکیده
  از دیرباز، سفر یک واقعیت فرهنگی است که از طریق آن انسان به یک دانش نسبی درباره‌ی دیگران و خود دست می‌یابد. مسافر به مناظر، آداب و رسوم و معماری بیش از خود بومی‌ها علاقه نشان می‌دهد. ثمره‌ی سفر بین میل به بیان صحت و سقم واقعیت و جذابیت های تخیل که آن را تغییر می دهند در نوسان است زیرا می خواهد بازتابی از جهان باشد. مطالعات تصاویر یا ...  بیشتر