دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
بررسی نشانه-معنا شناختی جایگاه من و تو در گفته پردازی شاعرانه و عرفانی منصور حلاج

مرضیه اطهاری نیک عزم

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.62478.1121

چکیده
  در این مقاله، به ویژگیهای گفته پردازی در گفتمان منصور حلاج یکی از عرفای ایرانی پرداخته ایم. ما سعی کردیم نشان دهیم که گفته پرداز به صورت دوگانه (من/تو) در اشعار ظاهر می گردد. ابیات حلاج در واقع نثر مسج و شطحیاتی هستند که در آن ها معنا از سطح عادی و ظاهری فراتر می رود. همانند انا الحق. مسئله همواره استعلای من است. در گفته پردازی، فاعل "تو" ...  بیشتر