دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
پذیرش شعر شارل بودلر در ایران

زهرا دوست حصار؛ محمدرضا فارسیان؛ حمیده لطفی نیا

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.64697.1132

چکیده
  پذیرش شعر شارل بودلر در ایران استقبال از آثار شارل بودلر (1821-1867) در ایران به سال 1956 تقریباً یک قرن پس از انتشار آن‌ها در فرانسه برمی‌گردد. شارل بودلر اثر مهم خود، مجموعه‌ای از اشعار تحت عنوان "گل‌های بدی" را در سال 1857 منتشر کرد. ادبیات فرانسه تأثیر زیادی بر ادبیات فارسی گذاشته‌است. به طوری که می‌توان گفت روی کار آمدن پادشاهان‌ مختلف ...  بیشتر