دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی

گیلیو مرلن وکنگ انگنینتدم

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 295-323

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.50609.1057

چکیده
  پاراتوپی ادبی ما را به سوی جایگاه  اثر ادبی و رابطه‌ی نویسنده آن با ادبیات سوق می دهد. پاراتوپی بخشی از یک فرایند خلاق است. در نتیجه، خالق به‌صورت شخصی ظاهر می شود که جایی ندارد و باید از طریق این عدم امکان انتساب خود به یک مکان واقعی، قلمرو کار خود را بسازد. در این مقاله، ما به چستر هایمس و پیروان آفریقایی او،  به ویژه مونگو ...  بیشتر