دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟

الهام توانا؛ اسفندیار اسفندی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 237-260

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.55536.1099

چکیده
  در سورفیکسیون (فراتخیل)، مفهوم و ژانر ادبی که توسط ریمون فدرمن ابداع‎ شد، آن‏چه در برخورد نخست توجه خواننده را به خود جلب ‏می‏کند جایگاه حقیقت است. به عبارت دیگر، از همان ابتدا ذهن مخاطب درگیر این پرسش می‏شود که اگر نویسنده در این نوع ادبی رخدادهای واقعی زندگی‏اش را تعریف ‏می‏کند، موضوع تخیل در اثرش که ویژگی‏های ...  بیشتر