دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر

معصومه احمدی؛ صفورا اژدری

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.55022.1089

چکیده
  غنای دنیای تخیل عطار و نگاه عمیقاً عرفانی او به جهان ترجمه‌‌ی اثرش منطق الطیر را دشوار می‌کند. به باور نویسندگان این مقاله، در ژانر ترجمه‌ی عرفانی، انتقال دقیق «تصویرـ معنا» در نسخه‌ی ترجمه‌شده ضروری است، به طوری که اثرگذاری متن ترجمه‌شده بر خواننده‌‌اش مشابه با اثری باشد که متن اصلی بر خواننده‌ی آن دارد و، به ...  بیشتر