دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
خیال پردازی و زنانگی در آثار کولت : سیدو، پیچک های تاک و گندم نارس

فرناز ارفعی زاده

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.43919.1041

چکیده
  خیال پردازی مفهومی چند بعدی است که در ارتباط مستقیم با دنیای ذهنی خالق یک اثر ادبی قرار دارد ، از این رو در حوزه نقد آثار ادبی از دریچه نقد مضمونی نقش مهمی دارد زیرا برای مطالعۀ آثار ادبی از ورای مفهوم خیال پردازی می بایست تصاویر خیال پردازانه و رابطه شان با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. درک و مطالعه خیال پردازی و تصاویر آن یکی از کلیدهای ...  بیشتر