دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
ترس از گذر زمان در آثار تئوفیل گوتیه

مرجان سپنجی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 206-230

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.44190.1042

چکیده
  در این تحقیق جنبه‌های فانتستیک آثار تئوفیل گوتیه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در آثار گوتیه زمان دارای اهمیت بسیاری است و بیشتر در خواننده عدم اطمینان، ترس و تعلیق را بر می انگیزد. در واقع نویسنده در مقابل گذر زمان و مرگ ترس خود را آشکار می کند. بنابراین زمان نقشی‌ تعیین کننده در تخیّل تئوفیل گوتیه دارد. برای بررسی دنیای تخیلی‌ ...  بیشتر