دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
بررسی عادت واره «زن توانای» اَملی نوتومب از دیدگاه جغرافیای ادبی در رمان ریش آبی

معصومه احمدی؛ فرناز ساسانی؛ سپیده محمد نوربابایی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.70072.1148

چکیده
  رمان ریش آبی اَملی نوتومب نوعی «بازنویسی ادبی» و فرامتنی از داستان ریش آبی پِرو می باشد که در سبکی جدید و منحصر به نوتومب نوشته شده است. این رمان یکی از حوزه‌های مطالعاتی است که تأثیرات اجتماعی و جغرافیایی بر محصولی ادبی را منعکس می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ابعاد جامعه‌شناختی مرتبط با زندگینامه اَملی نوتومب از منظری میان ...  بیشتر