دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نام داور وابستگی سازمانی
آندیا آندیا دانشگاه شهید بهشتی
علی عباسی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر عبداللهی دانشگاه تهران
مهدی افخمی نیا هیات علمی- دانشگاه تبریز
معصومه احمدی گروه مترجمی فرانسه، دانشگاه علامه طباطبایی
دانیال بسنج عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
شراره چاوشیان Maître de conférences, Département de Français, Université Alzahra, Téhéran, Iran
ملوک دانشمند دانشگاه تربیت مدرس
مرجان فرجاه دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا فارسیان دانشگاه فردوسی مشهد
محمودرضا گشمردی گروه فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران
نصرت حجازی استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
روح الله حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مختار عیسائیان دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
مژگان مهدوی زاده دانشگاه اصفهان
مینا مظهری دانشگاه علامه طباطبایی
مرضیه مهرابی گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی دانشیار دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
صدف محسنی عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سپیده نواب زاده شفیعی دانشگاه علامه طباطبائی
عاطفه نوارچی استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه الزهرا
Afsaneh Pourmazaheri گروه فرانسه دانشکده ادبیات و زبان های د انشگاه علامه طباطبایی
رویا رزاقی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهناز رضائی استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز
روح‌اله رضاپور دانشگاه علامه طباطبائی
فرناز ساسانی دانشگاه علامه طباطبایی
صدیقه شرکت مقدم دانشگاه علامه طباطبایی
لیلا شوبیری استادیار و عضو هیئت علمی گروه تخصصی فرانسه و آلمانی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،
مریم صعودی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده ی زبانهای خارجی. دپارتمان فرانسه
مجید یوسفی بهزادی عضو هیات علمی گروه زبانهای خارجی (فرانسه) واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه آزاد اسلامی
محمد زیار گروه فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
Mohammad Rahim Ahmadi دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مرضیه اطهاری نیک عزم دانشگاه شهید بهشتی
Nahid Djalili Marand گروه فرانسه، دانشده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
Maryam Sharif استادیار، دانشگاه خوارزمی
حمیدرضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس

login