دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نام داور سمت / سازمان
آندیا آندیا دانشگاه شهید بهشتی
علی عباسی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر عبداللهی دانشگاه تهران
مهدی افخمی نیا هیات علمی-مدرس دانشگاه
معصومه احمدی گروه مترجمی فرانسه، دانشگاه علامه طباطبایی
دانیال بسنج عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ملوک دانشمند دانشگاه تربیت مدرس
مرجان فرجاه دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا فارسیان دانشگاه فردوسی مشهد
محمودرضا گشمردی گروه فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران
نصرت حجازی استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
مختار عیسائیان دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
مژگان مهدوی زاده دانشگاه اصفهان
مینا مظهری دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی دانشیار دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
صدف محسنی عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سپیده نواب زاده شفیعی دانشگاه علامه طباطبائی
Afsaneh Pourmazaheri گروه فرانسه دانشکده ادبیات و زبان های د انشگاه علامه طباطبایی
رویا رزاقی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
روح‌اله رضاپور دانشگاه علامه طباطبائی
فرناز ساسانی دانشگاه علامه طباطبایی
صدیقه شرکت مقدم دانشگاه علامه طباطبایی
مریم صعودی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده ی زبانهای خارجی. دپارتمان فرانسه
محمد زیار گروه فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مرضیه اطهاری نیک عزم دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Sharif استادیار، دانشگاه خوارزمی

login