دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
عوامل موثر در یادگیری دستور زبان

مهدی افخمی نیا؛ وحیده نصیرزاده

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.68851.1146

چکیده
  خلاصهاز لحاظ تاریخی، آشنایی و دانستن دستور زبان نقشی اساسی در زمینه آموزش/یادگیری زبان های خارجی به خود اختصاص داده است. در واقع تسلط بر گرامر یک زبان خارجی کاملاً ضروری است تا فرد بتواند به درستی به این زبان بخواند، صحبت کند، بنویسد و صحبت های دیگران را بفهمد. البته عوامل زندگی نامه ای، موقعیتی، عاطفی و شخصی زیادی در این فرآیند دخیل ...  بیشتر