دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
مطالعۀ مفاهیم "فضا" و "دیگری" در چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم و عادت می-کنیم زویا پیرزاد

سحر وفایی تاج خاتونی

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1401، ، صفحه 165-183

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.71687.1153

چکیده
  بخش قابل توجهی از ادبیات زاده‌ی سفر است. سفر و جا به جایی ارتباط عمیق و تنگاتنگی که با مفهوم دیگری دارد و در بیشتر موارد پرداختن به یکی، مطالعه‌ی دیگری را نیز به همراه دارد. به دلیل تعامل دائمی ادبیات با سفر و جابه‌جایی، تلاقی دو مفهوم "فضا" و "دیگری" در رمان‌های نویسندگان معاصر بسیار به چشم می‌خورد. زندگی شخصی زویا پیرزاد، داستان نویس ...  بیشتر