دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
دگربودگی مهاجرمعاصر در تخیل ادبی مورد مطالعه خوشبختی ایمانوئل دارله

عباس فرهادنژاد؛ زهرا حاجی بابایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.73629.1164

چکیده
  داستان در حوزه مهاجرت، جایگاه شکلگیری غیریت است که زمینه پرسش هایی چون جایگاه فرد بیگانه در جامعه کشور میزبان و همچنین مطالعه مهاجر در رابطه با مبدأ او برای درک علت عزیمت وی را فراهم می سازد. رمان خوشبختی 2007 اثر امانوئل دارله مثال خوبی برای بررسی این موضوع است. در حقیقت، طرح این داستان با قرار گرفتن در مرز بین داستان و غیرداستان، و ...  بیشتر