دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
متن ترجمه شده، میان تناظر و تعادل

مارین لدرر

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 7-13

https://doi.org/10.22054/rlf.2018.9086

چکیده
  در این مقاله به بررسی تفاوت میان تناظر و تعادل می پردازیم. یافتن نظیر کلمه و عبارت در روش تحت اللفظی و وفاداری به صورت توصیه می شود و پیداکردن معادل در نظریه و روش هایی که تاکید بر معنی جمله است اعمال می شود.تفاوت اساسی میان تعادل و تناظر را این گونه می توان بیان کرد که تعادل بین دو متن وجود دارد ، در حالی که تناظر بین عنصرهای زبانی، واژه ...  بیشتر