دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
از لفظ گرایی تا شاعرانگی، سیری در ترجمه‌های ژیلبر لازار

محمد زیار

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 251-267

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.45366.1044

چکیده
  ژیلبر لازار سال در 1948 در رشته زبان فارسی دانش‌آموخته شد. زمانی که ترجمه شاهکارهای کلاسیک زبان فارسی را در سال 1964 آغز کرد44 ساله بود. وی سه سال (از 1948 تا 1951) را به عنوان بورسیه در پژوهشکده فرانسوی-ایرانی گذراند.این اقامت به وی امکان داد تا دید مشخص تری از زبان و ادبیات فارسی پیدا کند.ترجمه و به ویژه برگردانن شعر جایگاهی والا در آثار این ...  بیشتر