دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی آموزش زبان فرانسه، گروه زبان فرانسه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ ایران

2 دانشیار، گروه زبان فرانسه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ ایران

3 استاد گروه زبان فرانسه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ ایران

4 استاد گروه آموزشی زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ترجمه شفاهی فعالیتی پیچیده شامل فرایندهای شناختی در مغز مترجم است یا بطور دقیق تر در حافظه کاری که مسئول ذخیره سازی موقت و پردازش اطلاعات در فعالیت های شناختی است. عملکرد مترجم شفاهی با حافظه کاری و اجزای آن مرتبط است. از آنجا که مجری مرکزی وظیفه هماهنگی سیستم‌های کمکی و کنترل توجه را در تاثیرگذارترین مدل حافظه کاری یعنی مدل بدلی بعهده دارد، در این مقاله به دنبال بررسی نقش آن در ترجمه شفاهی و عملکرد مترجم هستیم، ضمن آنکه در چهارچوب نظریه تفسیری ترجمه سلسکوویچ و لودرر نگاهی بر ترجمه شفاهی خواهیم داشت. بدین منظور، ده دانشجوی مترجمی از دانشگاه های ایران را که درس ترجمه شفاهی می گذرانند، انتخاب کردیم. پس از آزمون حافظه کاری، ابتدا یک آزمون ترجمه شفاهی در شرایط عادی ترجمه برای بررسی عملکرد دانشجویان برگزار کردیم. در مرحله بعد، آزمون ترجمه شفاهی دیگری آماده نمودیم، اما این بار پیش از شروع آزمون به کمک یک تکلیف شناختی، بار شناختی اضافی بر مجری مرکزی وارد کردیم. نتایج نشان داد که بار اضافی شناختی به طور قابل توجهی کیفیت عملکرد دانشجویان را کاهش داد. به عبارتی، طبق داده‌ها می توان نتیجه گرفت که عملکرد مترجم شفاهی به مجری مرکزی وابسته است و بنابراین نقش آن در ترجمه شفاهی بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the central executive of the working memory in the interpreting activity

چکیده [English]

Interpreting is not a simple transfer of the meaning from one language to another; it is a complex activity involving cognitive processes in the interpreter’s brain or more precisely in his working memory, responsible for temporary storage and information processing during cognitive activities. As a result, the performance of an interpreter is linked to the functioning of his working memory and its components. Due to the fact that the central administrator is the primary system for coordinating auxiliary systems and attentional control in the most influential model of working memory presented by Baddeley, we seek more specifically, in this article, to examine its role in interpreting and in the performance of the interpreter while relying on the Theory of Sense of Seleskovitch and Lederer in order to approach interpreting from a translational point of view. In order to do this, we chose ten students studying translation at Iranian universities who are taking interpreting courses. After a working memory test, we first conducted an interpreting test in order to examine the students’ performance under normal interpreting conditions. The students took also another interpreting test; but this time, before starting the interpretation, we imposed an additional cognitive load on their central executive by using a cognitive task. The results showed that cognitive overload on the central executive significantly lowered student’s performance and prouved how much an interpreter’s performance depends on the functioning of the central executive and its role is crucial in interpreting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpreting
  • Central Executive
  • Working memory
  • Interpreter Training