دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان فرانسه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ ایران

2 گروه فرانسه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

مفهوم سازی آموزش گرامر را تغییر می دهد و تمرین های مفهوم سازی می تواند تفکر شخصی و جمعی را در زبان آموزان در مورد ساختارهای زبان برانگیزد. در مطالعه حاضر، هدف ما این است که بدانیم چگونه می‌توانیم ترکیب‌های فعلی-اسمی را مفهوم‌سازی کنیم. این اثر از نظریه بس در مورد طراحی تمرین‌های مفهوم‌سازی شده پیروی می‌کند. برای انجام این کار، دو گروه 30 نفره از زبان‌آموزان در این تحقیق شرکت کردند: در گروه آزمایش که متشکل از زبان آموزان سطح  پیشرفته می باشد  که با آنها ترکیب‌های فعلی-اسمی را مفهوم‌سازی کردیم و یک گروه کنترل با همان سطح در  موسسه  ی زبانی در تهران که این ترکیب ها را در کتاب درسی و با استفاده از تمرین ها به صورت معمولی مطالعه کردند. نتایج نشان داد که مفهوم‌سازی ساختارهای فعلی-اسمی در استفاده از این هم آیندها موثر است.                                                                                                                                              

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualization of verbal lexicon collocation with Iranian FLE learners

چکیده [English]

Conceptualization changes the teaching of grammar and conceptualization exercises can provoke personal and collective reflection in learners on the structures of the language. In the present study, our goal is to find out how we can conceptualize verbal lexical collocation. This work follows Besse's theory of designing conceptualization exercises. To do this, two groups of 30 learners participated in the experiment: an “experimental” group composed of advanced level students with whom we conceptualized verbal lexical collocation and a “control” group composed of students at the same level of a language institute in Tehran who studied these collocations in the textbook and using exercises in an ordinary way. The results demonstrated that the conceptualization of verbal lexicon collocation proved effective in the use of these collocations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collocation
  • Iranian learners
  • conceptualization
  • verbal lexicon
  • Besse theory