دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

مدیر مسئول


مرجان فرجاه استادیار / دانشگاه علامه طباطبایی

آموزش زبان فرانسه

 • m.farjahgmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم کاظمی اسفه دانشیار گروه مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی

 • kazemiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهوش قویمی استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

ادبیات فرانسه

 • m-ghavimisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فرزانه فرحزاد استاد مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبایى

مطالعات ترجمه

 • farahzadatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن فروغی استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

ادبیات فرانسه

 • foroughiscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ماری لیز پائولی دانشیار دانشگاه بوردو

 • marie-lise.paoliu-bordeaux-montaigne.fr

اعضای هیات تحریریه


ژان پیر کوک استاد دانشگاه نیس

 • jean-pierre.cuqunice.fr

اعضای هیات تحریریه


لیلی انور استاد انستیتوی ملی زبان ها و تمدن های شرقی

 • anvarinalco.fr

اعضای هیات تحریریه


ماریان لدرر استاد بازنشسته دانشگاه سوربن نوول

 • marianne.ledereruniv-paris3.fr

اعضای هیات تحریریه


فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی گروه مترجمی فرانسه، دانشگاه علامه طباطبایی

زبان شناسی

 • fmetehraniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


الله شکر اسداللهی استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

سردبیر


فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی گروه مترجمی فرانسه، دانشگاه علامه طباطبایی

 • fmetehraniyahoo.com

مدیر داخلی


هادی دولت آبادی گروه مطالعات اروبا، مطالعات فرانسه، دانشگاه تهران

 • hadi.dolatabadiut.ac.ir