دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
کلام هماییس و اعجاز سبک‌شناسی: مطالعه سبک و ژنتیک

مولای یوسف سوسو

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 169-199

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.55369.1095

چکیده
  در این مقاله، ما روش‌ها و سبک های مصنوعات عاشقانه‌ای را که فلوبر در مادام بوواری، برای حل مشکل ناکافی‌بودن زبان و واقعیت به‌کار گرفته است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. روش‌های نوشتاری در گفتار هماییس را بررسی می‌کنیم. این مطالعه با استفاده از روش ژنتیکی سیر تحولات فلوبر را از طریق ویرایش دست‌نوشته‌های مختلف او را نشان ...  بیشتر