دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
نقش pendant que" در حالیکه " در تفسیر زمان یا علی گفتمان

عبدالله ترویت

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.55609.1102

چکیده
  در این مقاله به بررسی ارزش معنایی و ارجاعیpendant que  پرداخته می شود. با در نظر گرفتن پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه و مقابله آن با مشاهدات و داده های تایید شده می کوشیم تا ابعاد دیگری از نقش این نشانگر گفتمانی را مشخص کنیم.این پزوهش بر پایه" نظریه بازنمایی گفتمان بخش بندی"انجام گرفته است.این رویکرد با توجه به ابعاد گوناگون و مختلف ...  بیشتر