دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دپارتمان فرانسه، موسسه عالی علوم انسانی مدنین، دانشگاه قابس، تونس

10.22054/rlf.2022.55609.1102

چکیده

در این مقاله به بررسی ارزش معنایی و ارجاعیpendant que  پرداخته می شود. با در نظر گرفتن پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه و مقابله آن با مشاهدات و داده های تایید شده می کوشیم تا ابعاد دیگری از نقش این نشانگر گفتمانی را مشخص کنیم.این پزوهش بر پایه" نظریه بازنمایی گفتمان بخش بندی"انجام گرفته است.این رویکرد با توجه به ابعاد گوناگون و مختلف موضوع و به دلیل استفاده از مدل فرمالیستی بسیار جالب و کاربردی است.

کلیدواژه‌ها