دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
شعر مدرن در برابر سیر تاریخی ا شعارآفریقایی :نگاهی به "اعماق روح من" اثر اوکاره کوادیو

کنان روژه لانگی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.59881.1115

چکیده
  تاریخ شعر مدرن سیاه پوست آفریقایی از گذشته تا امروز مدت ها بر کلیشه های ایدئولوژیک و زیبایی شناختی ارائه شده از جانب نویسندگان و منتقدان استوار است.برای طرح موضوعاتی چون آزادی، مبارزه با نژادپرستی، غارت از انواع گوناگون، جستجوی هویت، نیاز بازگشت به سنت های شفاهی همواره احساس می شد. به هر ترتیب این زیبایی شناسی شفاهی تقریبا در طول ...  بیشتر