دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه فلیکس هوفوئه بوانی، آبیجان، ساحل عاج

10.22054/rlf.2022.59881.1115

چکیده

تاریخ شعر مدرن سیاه پوست آفریقایی از گذشته تا امروز مدت ها بر کلیشه های ایدئولوژیک و زیبایی شناختی ارائه شده از جانب نویسندگان و منتقدان استوار است.برای طرح موضوعاتی چون آزادی، مبارزه با نژادپرستی، غارت از انواع گوناگون، جستجوی هویت، نیاز بازگشت به سنت های شفاهی همواره احساس می شد. به هر ترتیب این زیبایی شناسی شفاهی تقریبا در طول تاریخ خود را بر نویسندگان و همچنین به ادامه دهندگان راه آنان تحمیل می کرد. با وجود این و بر خلاف انتظار، سبک ها و صورت های گفتمانی و مباحث ایدئولوژی متفاوت از قبل پدیدار گشتند و به عنوان جریانی متمایز آن ها را کشف می کنیم. بی تردید این موج یا جریان از چندین مرحله تاریخی گذر کرده اما کماکان دارای ساختار ادبی همگن و یکدستی است." اعماق روح من" اثر اوکاره کوادیو نمونه بارز این جریان است که درآن رابطه بنیادین و اصول نگارش به وضوح با الگوهای رایج ادبیات آفریقایی متفاوت است.