دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت

سحر عزیزی؛ مریم صعودی پور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.59116.1112

چکیده
  استفاده موثر از تکنیک های داستان نویسی منجر به خلق آثار موفقی در زمینه ادبیات داستانی معمایی شده است. در میان نویسندگان بزرگ در این زمینه ، طاهار بن جلون جایگاه بسیار بحث برانگیزی دارد.این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی در پی شناسایی تاثیر به کار گیری فنون روایی در رمان فرزند خاک اثر طاهار بن جلون است تا با تکیه بر تمهیدات روائی ژنت به ...  بیشتر