دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان فرانسه دانشکده زبان های خارجه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ایران

2 گروه زبان فرانسه، دانشکده زبان های خارجی،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز،تهران،ایران

10.22054/rlf.2022.59116.1112

چکیده

استفاده موثر از تکنیک های داستان نویسی منجر به خلق آثار موفقی در زمینه ادبیات داستانی معمایی شده است. در میان نویسندگان بزرگ در این زمینه ، طاهار بن جلون جایگاه بسیار بحث برانگیزی دارد.این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی در پی شناسایی تاثیر به کار گیری فنون روایی در رمان فرزند خاک اثر طاهار بن جلون است تا با تکیه بر تمهیدات روائی ژنت به رمز نگاری رمان مورد نظر بپردازد. به همین منظور بعد از معرفی نظریه های ژنت و شرح روایت در سه سطح روند روایی، وجه و زمان، رمان نام برده مورد تحلیل عمیق واقع شد.نتیجه پژوهش، حاکی از آن است که دراین رمان ، شیوه ی زمان پریشی حاکم است و به کلی از جریان خطی رخداد ها فاصله گرفته است و رخداد ها با شتاب یکسان نقل نشده اند. بسیاری از صحنه ها با سرعت زیاد و به صورت خلاصه به تصویر کشیده شده اند و شیوه استفاده از بسامد کاهنده رایج است و همچنین تناوب فرکانس مشهود است. لازم به ذکر است که به دلیل تعدد راویان، زوایای دید متفاوتی به مشاهده ی کانونی گر های داستان نشسته اند که این امر بر جذابیت رمان افزوده است.در تمام طول رمان پدیده چند شخصیتی به چشم میخورد.

کلیدواژه‌ها