دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴

فدریکو گواریگلیا

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 45-74

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.12870

چکیده
  این مقاله تحلیلی است از بقای متن‌های اساطیری در ادبیات فرانسه در قرن سیزدهم و چهاردهم. ازینرو، سه متن برای بازنمایی شیوه‌های گوناگون به‌کارگیری اساطیر در قرون وسطی در فرانسه و ایتالیا بررسی شده‌اند. متن نخست، رمان هکتور و هرکول، مدرن‌سازی  آن دسته از مطالب حماسی را نشان می‌دهد که مطابق با معیارهای رمان و شانسون د ژست صرف می‌شوند. ...  بیشتر