دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری

ایو گامبیه

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 5-44

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.12869

چکیده
  جهانی‌شدن و بهره‌وری از فناوری‌های نوین سبب تغییر شیوه‌ی برقراری ارتباطات بینافردی و، در پی آن، تغییر نقش و تأثیر ترجمه شده است. در همین راستا، دو تغییر اساسی به‌چشم می‌خورد: نخست تغییرات وابسته به ماهیت چند وجهی اسناد و اطلاعات در گردش و دیگری تغییرِ نگرش فرا-زبانشناختی به ترجمه. در این مقاله، به بررسی چرخش متن بیانی به سوی متن ...  بیشتر