دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته

لیلا شوبیری؛ عبدالرضا خاکباش

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.63125.1125

چکیده
  در متدهای آموزشی قبل از رویکرد کنشی، به ویژه در رویکرد ارتباطی، تنها چهار مهارت وجود داشت: درک شفاهی/نوشتاری و تولید شفاهی/نوشتاری. از زمان روی کار آمدن رویکرد کنشی و خصوصاً پس از نگارش کتاب چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها (CECRL) در سال 2001، توانش تولید شفاهی به دو بخش تقسیم شد: تولید شفاهی «تعاملی» و تولید شفاهی «پیوسته». ...  بیشتر