دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه تخصصی زبان فرانسه و آلمانی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه، گروه تخصصی زبان فرانسه و آلمانی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در متدهای آموزشی قبل از رویکرد کنشی، به ویژه در رویکرد ارتباطی، تنها چهار مهارت وجود داشت: درک شفاهی/نوشتاری و تولید شفاهی/نوشتاری. از زمان روی کار آمدن رویکرد کنشی و خصوصاً پس از نگارش کتاب چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها (CECRL) در سال 2001، توانش تولید شفاهی به دو بخش تقسیم شد: تولید شفاهی «تعاملی» و تولید شفاهی «پیوسته». این دو توانش قبلاً در برخی رویکرهای آموزشی همچون رویکرد ارتباطی در عمل وجود داشت، اما به دلیل عدم تعریف دقیقی از آنها، این دو توانش از یکدیگر متمایز نبودند. کتاب چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها با افزودن مفهوم «تولید شفاهی پیوسته» به دایره واژگان آموزش زبان‌های خارجی، آن را برای نخستین بار تعریف می‌کند و توصیفی برای این مهارت جدید با توجه به به شش سطح زبانی ارائه می‌دهد. در این مقاله مسأله اصلی ما چگونگی استفاده از استراتژی‌های یادگیری فراشناختی به منظور ارتقای مهارت تولید شفاهی پیوسته در زبان آموزان ایرانی است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که آموزش و تمرین استراتژی‌های فراشناختی می‌تواند به تقویت این توانش در زبان آموزان فرانسه کمک بسزایی بکند.

کلیدواژه‌ها