دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو

محمدرضا خدیور؛ محمد زیار

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.63987.1130

چکیده
  یکی از عناصر داستان و روایت که نقش اساسی در آثار نویسندگان واقع‌گرا دارد،"توصیف" است.نویسندگان مکتب رئالیسم بر این عقیده‌اند که بیان و توصیفِ هر چه بیشترِ جزئیات، "تأثیر واقعیت" موجود در متن را تقویت می‌کند. بنابراین "توصیف‌ها" نقش مهم و کاربردی در به تصویر کشیدن محیط‌ها ، حقایق و بازنمایی وقایع بر عهده دارند.رمان‌های به اصطلاح "واقع‌گرایانه" ...  بیشتر