دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
استفاده از فعالیت های تعاملی- اجتماعی فناورانه در کلاس زبان فرانسه: بررسی چگونگی تربیت مدرسان ایرانی

مرضیه مهرابی؛ معصومه خواجه وند سریوی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.70699.1150

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف تحلیل ویژگی فعالیت های تعاملی- اجتماعی فناورانه در کتاب های آموزشی زبان فرانسه و اجرای آن از سوی مدرسان ایرانی صورت گرفته است. ابزارهای گردآوری داده متضمن کتاب های آموزشی زبان فرانسه و مصاحبه با ۱۸ مدرس بوده و بر این اساس، از دو ابزار تحلیل داده استفاده شده است؛ جدول تحلیل فعالیت های تعاملی – اجتماعی فناورانه ...  بیشتر