دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
محدودیت های همگون سازی فرهنگی رئالیا در محیط بیگانه درون و بینا فرهنگیت در بازنمود دیگری

اقسانه پورمظاهری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 207-229

https://doi.org/10.22054/rlf.2018.28863.1006

چکیده
  برای توصیف دیگری در محیط بیگانه، نویسنده تلاش می کند که جهانی را که شناخت و درک آن به نظر دشوار می رسد، به قلم بیاورد. به عبارت دیگر، او با ناسازگاری بین سطح زبانشناختی و معنی شناختی بین مرجع متنی و جهان مرجع مواجه است. از آنجایی که نویسندگان مسافر دیدی ناکامل و جزئی از دنیای خارج - از لحاظ زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی – دارند، چطور ...  بیشتر