دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
آموزش فرهنگ مقصد از ورای متون ادبی

نازیتا عظیمی میبدی؛ مهرناز طلائی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 37-59

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.29641.1022

چکیده
  از نظر متخصصین آموزش زبان، تسلّط بر زبان زمانی حاصل می­شود که زبان­آموز به دورنمایی از فرهنگ آن ملّت دست یابد. انتخاب یک اثر ادبی برگزیده می­تواند بستر مناسبی را برای زبان­آموز، جهت دستیابی به توانش زبانی و فرهنگی فراهم سازد. گلیسون فرهنگ را به دو دستة نخبه­گرا و روزمرّه تقسیم می­کند که خود به زیر مجموعه­هایی مانند جغرافیا، ...  بیشتر