دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
ترجمه عناصر فرهنگی: مورد پژوهی سه قطره خون صادق هدایت

صدیقه شرکت مقدم؛ سپیده نواب زاده شفیعی؛ فرناز ساسانی؛ فرزانه اکبری

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1401، ، صفحه 102-124

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.72774.1159

چکیده
  زبان محاوره‌ای صادق هدایت، بسیاری از عناصر فرهنگی و فولکلوریک را در نوشته‌های خود بازتاب می‌دهد. این موارد شامل عبارات، اصطلاحات عامیانه و عناصر فرهنگی است که در زبان مقصد وجود ندارد. ترجمۀ عباراتی از این دست کار مترجمان را دشوار کرده است. در این مقاله با بررسی برگردان فرانسۀ داستان کوتاه سه قطره خون ترجمۀ فردریک رضوی، که از نظر ...  بیشتر