دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات

پویا استادپور؛ ناهید شاهوردیانی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.57494.1110

چکیده
  رهیافت‌های ‌های اخیر در نشانه‌معناشناسی، تحلیل‌هایی را ارائه می‌دهد که بیشتر بر زمینه و بافت متن مبتنی است تا صرف متن. در همین راستا، نشانه‌معناشناسی پا را فراتر از قلمرو زبان و روانشناسی می‌گذارد و برای تحلیل نشانه‌های روایی، از مبانی معرفت‌شناختی نیز بهره می‌جوید. ما با علم به این مسئله، ابژۀ کنشگری را بررسی می‌کنیم که ...  بیشتر