دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
شروع و پایان تعاملات در موقعیت های مجادله آمیز: راهکارها و چالش ها در واقعیت و در داستان

ژیلبر ویلی تیو بابنا

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 261-293

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.43576.1039

چکیده
  این مقاله تعاملاتی را که در موقعیت مجادله­آمیز قرار دارند در جایگاه پارازیت (سربار و وابسته) قرار داده، زیرا فاقد ویژگی­های قراردادی و مرسوم هستند، با این همه از عباراتی جهت مقاصد راهبردی استفاده می­کنند. به­طور کلی، مقدمات شروع گفتگو از طریق اعتبارسنجی متقابل در همکاری فعالیت اجتماعی انجام می­گیرد و برای خاتمه تعاملات داستانی ...  بیشتر