دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Université de Maroua / LADYRUS / LIRAJ

چکیده

این مقاله تعاملاتی را که در موقعیت مجادله­آمیز قرار دارند در جایگاه پارازیت (سربار و وابسته) قرار داده، زیرا فاقد ویژگی­های قراردادی و مرسوم هستند، با این همه از عباراتی جهت مقاصد راهبردی استفاده می­کنند. به­طور کلی، مقدمات شروع گفتگو از طریق اعتبارسنجی متقابل در همکاری فعالیت اجتماعی انجام می­گیرد و برای خاتمه تعاملات داستانی روایت می­شود. جملات آغازین و پایانی تعاملات را اگر تنها از بعد ساختاری بررسی کنیم لزوما به شناخت رفتار زبانی طرفین تعامل نمی­انجامد. این مقاله نشان می­دهد که چگونه شرکت‌کنندگان از عباراتی که پیشتر در زبان ساخته­ شده­اند برای اهداف خود بهره می­برند. در پایان این مقاله تعاملات مجادله­آمیز در فیلم را بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Opening and Closing of Interactions in a Corrupt Situation: Strategies and Challenges in the Real and the Fictional

چکیده [English]

This contribution grants a status of “parasite” to interactions in a situation of corruption (ISC) owing to the fact that they do not have a conventional character. However, it argues that these ISC use framing sequences as strategies. Generally speaking, opening conversational rituals set up, via interlocutory validation, collaboration in social activities. Closing ones favor the creation of a conversational story between participants. But carrying out the study of opening and closing sequences in a strictly structural perspective will not necessarily help to figure out the language behaviour of partakers in ISC. Based on this account, the present paper seeks to clarify the way participants use fixed language formula to achieve their goal of bribery. To this end, it focuses on ritual stakes in filmic staging of interactions in a situation of corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • Corruption
  • opening
  • closing
  • Strategy