دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
آموزش ادبیات در دبیرستان: تحلیل آموزشی یک روش تدریس

Anass EL GOUSAIRI؛ KHALID NAB؛ ABDENBI KERRITA

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 181-206

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.37213.1029

چکیده
  آموزش زبان فرانسه در دبیرستان های مراکش با بحران مواجه است. انتخاب معرفت شناسانه و آموزشی مرتبط با روش تدریس ادبیات بیش از اندازه بر پایه رویکرد صورتگرا و فنی متن ادبی انجام می گیرد. این روش مانعی است که کنشگر-خواننده-نگارنده بتواند ادبیات را از راه خواندن و نوشتن بیاموزد. با تکیه بر این فرضیه آموزش ادبیاتی را که مبتنی بر روش تدریس خاصی ...  بیشتر