دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
زبان فرانسه، یک عامل جبرگرایی اجتماعی در رمان های نویسندگان زن ایرانی فرانسه زبان

سعید خان آبادی؛ علی عباسی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.51107.1061

چکیده
  در سال های اخیر با ظهور موجی از رمان نویسان زن ایرانی مواجه هستیم که زبان فرانسه را به عنوان زبان آفرینش ادبی خویش برگزیده اند. این نویسندگان از طیف مهاجران ایرانی هستند که در دهه های 70 و 80 میلادی در جریان التهابات مربوط به انقلاب اسلامی، ایران را ترک کرده اند. با مطالعه رمان های این نویسندگان زن ایرانی فرانسه زبان، شباهت های فراوانی ...  بیشتر