دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
تجزیه و تحلیل عملکرد ارزشیابی معلمان زبان فرانسه در ایران

آسیه خواجه علی؛ محمود رضا گشمردی؛ روح الله رحمتیان؛ رویا لطافتی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.64652.1133

چکیده
  از بین وظایفی که معلمان بر عهده دارند، به نظر می‌رسد یکی از مواردی که بیشتر مایه‌ی دغدغه ی آنهاست، ارزشیابی میزان یادگیری زبان‌آموزان باشد، آن هم در رویکرد کنشی و به ویژه رویکرد مبتنی بر توانایی‌های ایشان. ارزشیابی مرحله‌ای اساسی در فرآیند یادگیری است که هم به یادگیری بهتر و هم به رضایت فراگیران کمک می‌کند، و به عبارت دیگر، عنصری ...  بیشتر