دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
هویت و ساخت فرهنگی در عصر جهانی شدن: به سوی آگاهی تعلیمی از موضوع خواننده جهانی شده.

Yassine Kartit

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1401، ، صفحه 52-69

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.58981.1111

چکیده
  : خلاصهدر عصر حاضر که جهانی شدن همه جا را مورد هجوم خود قرار داده است، جایگاه فرد ، هویت و فرهنگ او می باید در علوم انسانی ، بویژه در تعلیم و تربیت و آموزش بازنگری شود. این مسئله ما را بسمت بررسی جدی رویکردهای فرهنگی / هویتی زبان آموز ـ مخاطب در کلاس درس آموزش و فراگیری زبان واداشت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی این عناصر فرهنگی است که بوضوح ...  بیشتر

رویکردی فرافرهنگی به متون ادبی در مدارس: مورد کیفی‌شدن مقطع متوسطه

Yassine Kartit

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 156-168

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.51096.1077

چکیده
  پیامدهای جهانی به‌کارگیری ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات بدان معنی است که ما اکنون در تمدنِ مشترک منحصربه‌فردی زندگی می‌کنیم، نوعی گشودگی کلی به جهان که سبب می‌شود تا انسان‌ها دیگر فقط به یک الگوی منفرد فرهنگی محدود نشوند و بر اساس آن تفکیک نشوند. آن‌ها قادرند تا جهان را به گونه‌ای دیگر درک کند و، از طریق اکتشافات بی قیدوشرط ...  بیشتر