دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
نقد رفتارشناسانه‌، رویکردی نوین: مطالعه‌ی تطبیقی افسانه‌های ازوپ ولافونتن

Mohamed-Sami Alloun

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.51133.1064

چکیده
  حالات و رویکردهایی که نویسنده در خلال آفرینش‌های خود، در مقابل مفهوم‌سازی‌اش از اولین محیط روایی که ما «طبیعت» می‌خوانیمش، اتخاذ می‌کند، همه مؤلفه‌هایی هستند که جوهره و ابعاد اثر او را تعیین می‌کنند: به ویژه لایه‌های مختلف آن و سازگاری‌ها و غلظت‌های متفاوت عناصر آن. اما خواننده، در نقش خود، ناگزیر، به هرگونه تحریف روایت طبیعیِ ...  بیشتر