دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
دسترسی به فرهنگِ دیگری از طریق آموزش ترانه‌ها‌ی فرانسوی در کلاس سوم دبیرستان: کشور الجزایر

SOUAD BENABBES

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 141-155

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.51278.1076

چکیده
  این مقاله،  از یک سو، نتایجِ پرسش‌نامه‌‌ای را که با همکاری شماری از معلمان دبیرستانی در الجزایر پر شده است بررسی و تحلیل می‌کند. موضوع پرسشنامه درباره‌ی جایگاهی است که این معلمان در آموزش زبان فرانسه به توانش‌های بین فرهنگی اختصاص می دهند و، به‌طور ویژه، به نقش آموزش ترانه‌های‌ فرانسوی در آشنایی با فرهنگ دیگری می‌پردازد. ...  بیشتر