دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22054/rlf.2022.63792.1129

چکیده

فعل به عنوان هسته جمله موضوع این مقاله است و برای محدود کردن دامنه آن چهار گروه از افعال در زبان فرانسه مانند افعال بیانی، مترادف ها، افعالی که با پیشوند ساخته می شوند و افعال چند معنایی انتخاب شده اند تا از نظر معنایی-واژگانی در ترجمه فارسی به فرانسه مورد مطالعه قرار گیرند. هدف پژوهش بررسی راهکارهایی برای یافتن معادل مناسب برای هر یک از افعال این گروه هاست. پیکره پژوهش از جملات فارسی تشکیل شده که تعدادی از کتابی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان انتخاب شده اند و تعدادی دیگر توسط مولف مقاله به رشته تحریر در آمده است. نتایج این مطالعه بیانگر غنای افعال در زبان فرانسه و ظرافت آن ها از لحاظ واژگانی است، طوری که برای کوچکترین حرکت یا تفاوت جزیی در انجام عملی یک فعل جهت تکمیل جمله از نظر معنایی وجود دارد و فقط مستلزم تسلط مترجم به واژگان زبان است.

کلیدواژه‌ها