دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه تخصصی فرانسه و آلمانی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه، گروه تخصصی زبان فرانسه و آلمانی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، گروه تخصصی فرانسه و آلمانی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

چکیده

امروزه عوامل زیادی مثل فضای مجازی و یا بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره، همکاری و تعامل را پیچیده‌تر و گسترده‌تر کرده است. همانطور که می‌دانیم زبان یک پدیده اجتماعی است بنابراین رابطه بین یادگیری یک زبان خارجه و فاکتورهای اجتماعی از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. در این مطالعه، مسئله اصلی ما این است که چگونه معلمان می‌توانند با به‌کارگیری رویکردهای کاربردی، کلاسی یکپارچه داشته باشند. در این تحقیق هدف ما این است تا با رویکرد مدرسان ایرانی زبان فرانسه در قبال ناهمگونی‌های رفتاری، شخصیتی و سنی فراگیران آشنا شویم و به آنها کمک کنیم که تا با این تفاوت‌ها در کلاس به درستی روبه‌رو شوند و آن را مدیریت کنند. با توجه به فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بر این که مدرس زبان می‌تواند با ایجاد تعادل در میان تضادهای موجود در کلاس مانند ارتباط یا انزوا، مسئولیت یا بی توجهی، حضور یا غیاب، جوانی یا پیری و غیره نوعی یکپارچگی معنادار ایجاد کند تا آموزش و یادگیری قابل اجرا باشد، قصد داریم به این سؤال پاسخ گوییم که چگونه مدرس می‌تواند با استفاده یا تغییر روش‌های تدریس، عامل ناهمگونی را در کلاس کاهش دهد و یا آن را به سوی اهداف مثبت و کاربردی هدایت کند. برای رسیدن به این اهداف، یک پرسشنامه شامل ۱۹ سوال تشریحی و تحلیلی آماده کردیم و در بین تعدادی مدرس زبان فرانسه توزیع کردیم. طبق پاسخ‌های جمع‌آوری شده، آنچه که متوجه شدیم این بود که ناهمگونی در یک کلاس زبان فرانسه همزمان شامل نقاط مثبت و منفی می‌شود و در واقع این مدرس است که می‌تواند با انتخاب محتوا، ابزارها و روش‌های درست تدریس و به‌کارگیری تعامل و همکاری در بین فراگیران، ناهمگونی در کلاس را به بهترین شکل مدیریت کند. بنابراین مهارت و عملکرد مدرس نقش بسیار مهمی در مدیریت تفاوت‌ها در یک کلاس آموزش زبان خارجی دارد.

کلیدواژه‌ها