دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

چکیده

تمامی آثار آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسندۀ فرانسوی قرن بیستم، به فارسی ترجمه شده‌اند و شازده کوچولوی او تقریباً 70 بار در ایران ترجمه شده است. چاپ این کتاب هر سال افزایش می‌یابد و به طور متوسط با تیراژ 1000 تا 3000 نسخه به فروش می‌رسد. از این رو بررسی ترجمه‌ها و بازترجمه‌های این اثر به فارسی حائز اهمیت است. هدف این تحقیق پرداختن به بازترجمه‌های این اثر و علت پیدایش آنها با ذکر نمونۀ ترجمه‌های فارسی از یک عبارت در شازده کوچولو است. ما سعی داریم ببینیم مترجمان چه برداشتی از این عبارت داشتنه‌اند و چرا. در این مقاله پس از ارائۀ دیدگاه‌های نظری نظریه‌پردازان ترجمه و بازترجمه مانند بِرمن، شِورِل، گامبیه و مِشونیک، به بررسی ترجمه‌های مختلف فارسی «ایجاد ارتباط» در شازده کوچولو می‌پردازیم. برای اینکه بفهمیم منظور نویسنده از این عبارت چیست، اشاره‌ای به اندیشه و فلسفۀ او نیز خواهیم داشت. ما سعی خواهیم کرد دلایل پیدایش این بازترجمه‌ها، تفاوت آنها و برداشت‌های متفاوت از این عبارت در فارسی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. ما همچنین معنای واقعی این عبارت و معادل دقیق فارسی آن را خواهیم دید. در نتیجه مشاهده خواهیم کرد که آیا این اختلافات در ترجمه این عبارت به دلیل تعدد معنای آن است یا خیر؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of retranslations of The Little Prince through the translation of an expression, different understandings or reflective return to the work?

چکیده [English]

All the works of Antoine de Saint-Exupéry, French writer of the 20th century, have been translated into Persian and his Little Prince has been translated almost 70 times in Iran. Its editions multiply each year, on average, with a print run of 1,000 to 3,000 copies. It is therefore interesting to examine the translations and retranslations of this work into Persian. The problem of this research is to deal with the retranslations of this work and the reason for their appearance, giving as an example the Persian translation of an expression in The Little Prince. We want to see how it was perceived by the translators and why. In this article, after presenting the theoretical perspectives of translation and retranslation theorists such as Berman, Chevrel, Gambier and Meschonnic, we will examine the different Persian translations of “create links” in The Little Prince. To understand what the writer means by this expression, we will implement his thought and his philosophy. We will try to analyze and notice the reasons for the emergence of these retranslations, the differences between these translations and the different understandings of this expression in Persian. We will also see the true meaning of this expression and its exact equivalent in Persian. We will see if these discrepancies in the translation of this expression is because of the plurality of its meaning or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • retranslation
  • publishing
  • Saint-Exupéry
  • The Little Prince
  • create links