دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فرانسه - دانشکده ادبیات و زبان های خارجه - دانشگاه الزهرا - تهران

چکیده

در مجموعه داستان کوتاه حکایت عشقی بی قاف بی شین بی تقطه اثر نویسنده معاصر ایرانی، مصطفی مستور، خواننده با شخصیت هایی برخورد می کند که در آستانه ی فهم حقیقت، آگاهی از احساس خود، یا دریافت جواب به سؤالات خویش درباره جهان، عاجز از تحمل آن، یا به زندگی خود پایان می دهند ، یا دچار نوعی "خود درمانگی" می شوند که مانع ادامه ارتباط آنها با محیط پیرامون خویش است، یا به نحوی از نظرگم می شوند. شخصیت ها از طریق قوه ی شناخت خود، تصویری از جهان پیرامون خود می سازند که اساس آن بر پایه ی ادراک آنها و دریافت هایی است که به گمان آنها واقعی هستند. این رفتار می تواند شالوده ی نظری خود را در پدیدارشناسی مرلوپونتی بیابد، آنجا که او اولویت را به "وجود در جهان" می دهد. معرفت شناسی منتجه از نظریات مرلوپونتی بیشتر حاصل شناخت، همچون عنصری پویا، می باشد تا عکس العمل های ساده جسمی.
مقاله ی حاضر به مطالعه ی درکی که پرسوناژها از محیط پیرامون خود پیدا می کنند و عکس العملی که معرفت شناسی منتجه ازاین ادراک به همراه دارد می پردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با رجوع به نظریات مرلوپونتی که در دو کتاب این نظریه پرداز پدیدارشناسی قوه ی ادراک و ساختار رفتار عنوان نموده است، خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Destructive Epistemology in Mastour's Stories; Rereading of a Short Stories Collection; The Story of a Love with no "e", nor "v", nor "o"

چکیده [English]

In short stories collection by Mostafa Mastour, Iranian contemporary author, entitled The Story of a love with no "e", nor "v", nor "o", the reader meets characters which, on the threshold of comprehension of a truth, understanding of their feeling, obtaining the responses to his/her questions about the world, enable to tolerate it, end their life, feel themselves marked by a sort of "autism" which prevent them to continue their connection with their environment, or simply disappear. From their consciousness, Mastour's characters construct an image of the world, based on their perception of some acquired which appears real to them, and then they react. This behavior could find its theoretical support in Merleau-Ponty's phenomenology, which attributes the priority to "being in the world". The resulting epistemology is the product of the consciousness as a living element, rather than the product of simple physical reactions. We are going to study in this present article, the perception of the environment by those short stories' characters and verify the resulting reaction of this epistemology. We will refer to Merleau-Ponty theories in his books : Phenomenology of perception and Behavior's Structure, applying a descriptive-analytic methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemology
  • Merleau-ponty
  • consciousness
  • Disappearing
  • Autism