دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
ترجمه و تکثر زبانی : بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین اثر گیوم موسو

مینا مظهری؛ پانته آ سید رحمن

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.65798.1134

چکیده
  تکثر زبانی یک متن ادبی، ترجمه را در مقابل مسئله ای بنیادین قرار می دهد: بازتاب دادن این تکثر زبانی درترجمه و یا حذف آن از متن با هدف تولید متنی کاملا یکدست .در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با مطالعه رمان های دختری از بروکلین و‌ چون دوستت دارم‌ اثر گیوم ‌موسو، نویسنده معاصر فرانسوی، به بررسی کارکرد و نمود تکثر زبانی در ادبیات و نیز چگونگی ...  بیشتر