دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
نمایش خشونت نزد طاهر جاعوط

شراره چاوشیان

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.59800.1114

چکیده
  طاهر جاعوط، شاعر، نویسنده و خبرنگار الجزایری، در نوشته‌هایش، از خشونتی که از زمان استعمار تا پسااستعمار در کشورش پابرجامانده، سخن می‌گوید. پرسشی مهم که با توجه به نوشته‌هایش مطرح می‌شود این است که اثری که به‌طور طبیعی چندصدا است، در بزنگاه واقعیت و خیال قرار دارد، حوزه‌ها، زبان‌ها و اصطلاح‌های (کتبی و شفاهی) گوناگون ...  بیشتر