دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش فرانسه

2 عضو هیأت علمی

10.22054/rlf.2022.63001.1123

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر تعدیل کننده هوش هیجانی بر رابطه بین هوش چندگانه و یادگیری زبان فرانسه است. در اینجا برآنیم تا نشان دهیم چگونه هوش هیجانی با مدیریت احساسات و انگیزه فراگیران، بر روند یادگیری زبان فرانسه تأثیر می گذارد. با تکیه بر مدل هوش چندگانه گاردنر (1997) و همچنین نظریه گولمن (2000) در مورد هوش هیجانی، این فرضیه را مطرح کردیم که هوش هیجانی می‌تواند رابطه بین مؤلفه‌های هوش چندگانه و یادگیری زبان فرانسه را تعدیل کند. این مطالعه از نظر هدف توصیفی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه تبریز است. نتایج نشان می‌دهد که هوش هیجانی اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین هوش چندگانه و یادگیری زبان فرانسه دارد. در ادامه، هوش های درون فردی، بصری-فضایی و موسیقیایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر یادگیری زبان فرانسه نزد دانشجویان ایرانی داشتند.

کلیدواژه‌ها